ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

mely létrejött egyrészről a megrendelő (a továbbiakban röviden: Megrendelő), valamint a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban röviden: Vállalkozó) (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53. Cg.: 01-09-694453, Adószám: 12602702-2-41, ügyfélszolgálat telefon: +36 1 877-2077, e-mail: hello@bookstreet53.com)  (együttesen a továbbiakban röviden, mint Felek) között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A bookstreet53.com domain név alatt elérhető nyomdai megrendelést szervező weboldalt (továbbiakban: weboldal) a Vállalkozó üzemelteti. A weboldalon található szolgáltatások igénybevételével a  Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételeket és tudnivalókat megismerte, azokat elfogadja és kötelezettséget vállal ezen feltételek betartására.

A Vállalkozó jelen rendelkezéseket honlapján (www.bookstreet53.com) a Megrendelők számára közzéteszi.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, nyomdai úton előállítható termék nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt nyomdai munkát, szolgáltatásokat az adott technológiájának megfelelő legjobb minőségben elvégzi.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1.

Kizárólag a Megrendelő által a www.bookstreet53.com oldalon történő megrendeléssel jön létre a szerződés az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

2.2.

Az oldal szolgáltatásait cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival,  vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Amennyiben a regisztrációs eljárás során a Megrendelő, vagy a képviseletében eljáró személy a Vállalkozót megtéveszti, és valótlan adatokat ad meg, az ebből eredő károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

2.3.

A www.bookstreet53.com weboldalt kiskorú személyek kizárólag törvényes képviselőjük felügyelete mellett használhatják. Amennyiben kiskorú személy az oldalon regisztrál és vásárol, köteles törvényes képviselője hozzájárulását kérni, kivéve, ha a hozzájárulás a Polgári Törvénykönyv alapján mellőzhető. A 16. életévét be nem töltött kiskorú csak akkor regisztrálhat, ha az adatai kezeléséhez a törvényes képviselő is hozzájárul.

3. REGISZTRÁCIÓ

3.1.

A regisztráció akár a termék(ek) megrendelése közben is, az adatok hiánytalan megadását követően végezhető el. A weboldalon előzetes regisztráció nélkül is lehet tájékozódni, de a Vállalkozó regisztráció nélkül nem fogad el megrendelést, és az általa esetlegesen nyújtott speciális szolgáltatások, kedvezmények is csak a regisztrált (teljes jogú) Megrendelők számára hozzáférhetőek.

3.2.

A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a Megrendelő köteles viselni. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – a Vállalkozónak nem felróható – okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására a Megrendelőnek lehetősége van, ennek érdekében kapcsolatba kell lépnie a Vállalkozóval.

4. MEGRENDELÉS

4.1.

Az ÁSZF tárgyát képező terméket a Megrendelő a weboldalról online elérhető szerkesztő szoftver segítségével összeállíthatja, miután kiválasztotta a méretet és a kötészeti variációt. A termék a Megrendelő virtuális kosarába kerül, ahol a darabszámot is beállíthatja. Ha van kuponkódja, azt is itt adhatja meg. Ezt követően jóváhagyja a vételárat, majd kiválasztja a szállítási és a fizetési módot, s azoknak megfelelő lépéseket végigviszi, a vonatkozó szabályzatokban és leírásokban meghatározottak szerint.

4.2.

A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

5.1.

Sikeres megrendelés esetén Vállalkozó a megrendelést írásban, elektronikus úton visszaigazolja, a visszaigazoló e-mailben a Megrendelő megtekintheti rendelésének tételeit, illetve a rendelés sorszámát. A szerződés ezen írásos visszaigazolással jön létre. A vissza nem igazolt megrendelés nem keletkeztet kötelezettséget Vállalkozó részéről.

5.2.

A megrendelést a Vállalkozó a Megrendelőtől akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja.

5.3.

Vállalkozó a teljesítés időpontjaként az elkészült termék futárszolgálat részére történő átadási időpontot tekinti. Amennyiben a Megrendelő az elkészült terméket a Vállalkozó székhelyén (1044 Budapest Megyeri út 53.) kívánja átvenni, úgy a Vállalkozó a teljesítés időpontjának a Prime Rate raktár részére történő átadás időpontját tekinti.

6. FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

6.1.

A Vállalkozó ajánlataiban, az online rendszer által küldött visszaigazolásaiban, számláiban feltüntetett ellenérték a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott Áfa-t tartalmazza. A Vállalkozó megadott árai az adott árunak megfelelő csomagolási és szállítási költségeket nem tartalmazzák, ezeket a fizetési- és szállítási paraméterek kiválasztása után számolja az online rendszer a számlához.

A Vállalkozó az elkészült megrendelésekről elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számla időbélyegzővel és elektronikus aláírással ellátott, megfelel a 23/2014. (VI.30) NGM rendelet előírásainak. a kiállított elektronikus bizonylatot a Vállalkozó Megrendelő részére file formátumban e-mailen küldi meg. Az elektronikus számla adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas, megőrzési kötelezettsége kizárólag elektronikus úton teljesíthető.

6.2. Utánvétes fizetés:

A megrendelt terméket a Megrendelő kézhezvételekor fizeti.

6.3. Fizetés Bankkártyával:

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által – vagyis a fizetés során a Megrendelő az OTP Bank oldalára navigál –, így a Vállalkozó a vevő bankkártyájának adatait nem látja, csak a sikeres teljesítésről (vagy nem teljesítésről) kap tájékoztatást.

6.4.

A Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

6.5. Szállítás:

Szállító partnerünk a Magyar Posta, szállítási módok: futárszolgálat és átvételi ponton történő személyes átvétel. A küldemény érkezése előtti napon egy értesítő e-mailt küld a Vállalkozó a küldemény feladásáról. Megrendelőnek olyan címet kell megadnia, ahol hétköznap munkaidőben elérhető. A futár sikertelen kézbesítés esetén a következő napon újra megpróbálja kézbesíteni a küldeményt úgy, hogy a Megrendelővel telefonon kapcsolatba lép és egyeztet az átvételről. Amennyiben munkahelyi címre kéri Megrendelő a szállítást, a cég nevét is köteles megadni.

 

6.6. Szállítási határidő:

A szállítási határidőről a Megrendelő az online megrendelési folyamat során kap információt, illetve a megrendelést visszaigazoló e-mailben.

6.7. Személyes átvétel: 

A Megrendelő választása szerint a megrendelt terméket személyesen átveheti a Vállalkozó székhelyén, 1044 Budapest, Megyeri út 53. szám alatt reggel 8:00 órától este 19:00-ig.

Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru összes felmerült költsége kiszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi tárolási díj ellenében raktározza a Vállalkozó, mely díj a bruttó termékérték 30%-a. Ha a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 2 hónap elteltével sem veszi át, a Vállalkozó a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti. A raktározás költségét Megrendelő köteles megfizetni Vállalkozó részére.

7. ANYAGOK ÁTVÉTELE, ENNEK IGAZOLÁSA

7.1. Minőségi átvétel:

A nyomdatermék minőségét a nyomdai szabványoknak megfelelően vizsgálja a Vállalkozó. Ellenőrzési pontok: borító és a belívek összetartozása, oldalak sorrendje, a kinyomtatott állomány és a Megrendelő által feltöltött állomány megegyezése, sérülésmentesség, megfelelő kötészet.

A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által az online rendszeren keresztül feltöltött saját kép-, illetve dizájn-anyag minőségéből eredő reklamációkért. Feltöltött anyagok esetén a Vállalkozó saját szakmai belátása szerint, optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.

7.2. Mennyiségi átvétel:

A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a Vállalkozó a megrendelt összesített példányszámnak megfelelő példányt ad át. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

8. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A termék a megrendelőre szabott, azaz a  személyes igényei alapján módosult, készült és ezáltal csak az ő számára, egyedileg használható, ezért Megrendelő nem állhat el a termék vásárlásától (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól).

9. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Vállalkozót ellássa. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen feltöltött file tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa megrendelt munka nem sérti harmadik személyek jogait és jogos érdekeit, így különösen szerzői jogait, egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, személyhez fűződő jogait. Megrendelő az ilyen jellegű jogsértésekért teljes körű felelősséget vállal, és harmadik személyek igénye esetén köteles Vállalkozót mentesíteni. A mentesítés kiterjed a harmadik személyek igényérvényesítésével kapcsolatos költségekre is. Amennyiben Megrendelő a kötelezettségét megszegi, és emiatt Vállalkozónak kára származik – ide értve a nem vagyoni kárt, a felmerülő eljárási költségeket is – Megrendelő köteles Vállalkozót ért kárt teljes körűen megfizetni.

A Vállalkozó minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben való elkészítéséért. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelő elsősorban a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossági igényeket támaszthatja, azzal, hogy Vállalkozó kártérítési felelőssége – sérülés vagy elvesztés tekintetében is – legfeljebb az elvégzett munka megrendelés szerinti értékéig terjedhet. Késedelemért és egyéb szerződésszegésért Vállalkozó csak a Megrendelő vagyoni kárát köteles megtéríteni, a kártérítés legfeljebb az elvégzett munka megrendelés szerinti értékéig terjedhet.

A Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett munka minőségére.

Minden további igény – a Megrendelő jogcímétől függetlenül – kizárt. Ez a kitétel különösen magába foglalja a megrendelő elmaradt hasznát és nem vagyoni  kárát, amelyet Vállalkozó nem térít meg. Ez vonatkozik minden olyan kárra is, amelyet a Vállalkozó munkavállalója, képviselője és teljesítési segédje okozott.

Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja a kártérítési felelősséget.

A Vállalkozónak a Megrendelő hozzájárulása mellett van csak joga az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.

10. VIS MAIOR

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Vállalkozó nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozzák. Vis major vagy olyan körülmények esetén, amelyek az elfogadott megrendelések teljesítését ellehetetlenítik, a vállalkozó jogosult – visszaigazolt és már kivitelezés alatt álló megrendelések esetén is kártérítési kötelezettség nélkül – elállni a megrendeléstől, vagy a megrendelési terjedelmét csökkenteni, vagy a megrendelést a körülményeknek megfelelően később elvégezni. A megállapodott határidő a késedelem időtartamával hosszabbodik meg. A megrendelő általi felmondás azonban legkorábban négy héttel a fent leírt üzemzavar beállta után lehetséges. A vállalkozó felelőssége ilyen esetekben kizárt.

A teljesítés lehetetlenülését eredményezi az is, ha a körülmények megváltozása miatt Vállalkozó a megrendelést csak olyan erőfeszítések és ráfordítások révén tudja teljesíteni, amelyek tőle nem várhatók el, különösen, amelyek a megrendelés értékét jelentősen meghaladó költségekkel járnak.

11. SZERZŐI JOG

Vállalkozó által készített termékkel kapcsolatos minden szerzői mű – így különösen, de nem kizárólagosan mindennemű grafikai alkotás, fotó és film vagy videóanyag, szerkesztés, design, webállomány, szoftvertermék, futtatható állomány és kód, adatbázis – védett, ezek jogosultja a Vállalkozó. A Megrendelő a szerzői műveket kizárólag a Megrendelt termékkel összefüggésben használhatja, de nem jogosult a szerzői művek többszörözésére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, harmadik személynek részére történő átadására, egyéb módon történő hasznosítására. Jelen pont szerinti tilalom nem érinti Megrendelő elkészült termékkel kapcsolatos jogait.

12. ADATVÉDELEM, HONLAP FELHASZNÁLÁSA, LÁTOGATÁSA

Vállalkozó az érintettek személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. Vállalkozó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57822/2012 

Valamennyi megrendelő, mint a honlap felhasználója köteles tiszteletben tartani a szabályzatban meghatározottakat. Amennyiben a Megrendelő valamely terméket megrendeli, közte és a Vállalkozó között polgári jogi jogviszony jön létre. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelő regisztrációkor és megrendeléskor megadott személyes adatait kezelheti. Az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás, a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, és a szolgáltatások fejlesztése, a felhasználó vásárlásának pontos rögzítése, az érintett által vásárolt termékek előállítása, érintettnek történő eljuttatása, a számlázás, fizetés érvényesítése, továbbá a vásárlással létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése. Az adatok kezelésének időtartama a szerződésből származó igények elévülési ideje.

A megrendelés digitális állományát maximum 1 év + 1 hónapig őrzi a Vállalkozó. Például ha március 7-én rendeli meg a Megrendelő a terméket, akkor a következő év március 31-ig tudja újrarendelni. A megrendelés állományát a tárolási határidő lejártakor Vállalkozó törli. A nem befejezett kosár tartalmát, illetve a megkezdett szerkesztési munkákat 3 hónapig tárolja Vállalkozó, ha Megrendelő nem végez rajta eközben semmilyen változtatást, más szóval nincs aktivitása a Megrendelőnek a munkával, vagy a kosárral.  

Megrendelő a jelen pontban és az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez kifejezetten hozzájárul.

13. TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS NYELVÉRŐL

A szerződés nyelve magyar. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint létrejött, megkötött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Vállalkozó ezt iktatja, mely iktatott szerződés a székhelyén hozzáférhető lesz.

14. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen szerződési feltételek 2012. november 8. napjától érvényesek. A Vállalkozó a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

15. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Vállalkozó fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette. A Vállalkozó az ÁSZF  módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 1 nappal előre köteles közzétenni a honlapján.  A Vállalkozó kérésre tájékoztatja a Megrendelőt a korábbi módosításokról. A Vállalkozó a módosított ÁSZF-et közzéteszi a honlapján, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Figyelemmel arra, hogy a felek között a jogviszony nem folyamatos, a Vállalkozó nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére. A Megrendelő a megrendelés folyamán mindig a megrendeléskor hatályos Általános Szerződési Feltételeket fogadja el, a szerződés ezen feltételek szerint jön létre.

16. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A Vállalkozó jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

- Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.

- Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.

- Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.

- Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Vállalkozóval szemben, amely a Vállalkozó hátrányos megítélését eredményezheti.

Amennyiben a Vállalkozó valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségeit.

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) valamint a vonatkozó jogszabályok előírásait tartják irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság -  hatáskör hiányában Győri Törvényszék - kizárólagos illetékességét