adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57822/2012

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, A FELHASZNÁLÓ

Jelen weboldalt a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.; cégjegyzékszám: 01-09-694453; e-mail: hello@bookstreet53.com, a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli.

A felhasználó az a személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi. Érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik.


2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Adatkezelő jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott adatkezeléseire terjed ki, ide értve a jelen weboldalon működő webáruház adatkezeléseit is.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja.


3. AZ ADATKEZELÉS HELYE, IRÁNYADÓ JOG

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket ez utóbbi esetben is az Adatkezelő hozza meg.

Az Adatkezelő a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

Amennyiben az Adatkezelő tevékenysége – ide értve a reklámozási és értékesítési tevékenységet is – a Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Adatkezelő kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Adatkezelő kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

Az Adatkezelő az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.


4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS ELVEI

A személyes adatok kezelője az Adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint a regisztrációval elfogadják jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, és terméket rendel meg, vagy egyéb módon a webáruházon keresztül az Adatkezelővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok – elsősorban a kereskedelemre, a szerződésre, a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok – is irányadók. A jogszabályban elrendelt adatok kezelésének jogalapja a jogszabály rendelkezése.

Az Adatkezelő kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

-    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

-    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

-    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

-    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

-    ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

-    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.


5. REGISZTRÁCIÓ

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat – így különösen a webáruházban történő vásárlást – kizárólag regisztrált felhasználók számára tegyen lehetővé. A felhasználók a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhatnak. A regisztrációs adatlapon egyes adatok megadása kötelező, a kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. Az Adatkezelő nem változtathatja meg a megadott adatokat.


6. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése.

Az adatkezelés célja a webáruház vonatkozásában a felhasználó azonosítása, a felhasználó vásárlásának pontos rögzítése, a felhasználó által vásárolt termékek előállítása, felhasználónak történő eljuttatása, a számlázás, fizetés érvényesítése, továbbá a vásárlással létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.


7. HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.


8. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBE VÉTELE

Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.


9. REKLÁMOZÁSI ÉS KUTATÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználók megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy a felhasználónak az Adatkezelővel, az Adatkezelő tevékenységével, az Adatkezelő által forgalmazott, értékesített termékekkel, valamint a Weboldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el, továbbá az felhasználónak az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól szóló olyan tájékoztatást küldjön, amely reklámnak minősül.

A kezelt adatokat az Adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat az Adatkezelő felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználók kutatás során való megkeresésére.

A felhasználó a fentiek szerinti, reklámozási és kutatási célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonhatja.


10. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

-    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

-    a felhasználó, vagy – ha eltérő személy – az érintett azt kéri;

-    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

-    az adatkezelés célja megszűnt;

-    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.


11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus levélben is megadhatja.


12. A REGISZTRÁCIÓ ÉS AZ ADATOK TÖRLÉSE AZ ÉRINTETT KÉRELMÉRE

A felhasználó kérheti regisztrációja törlését. A törlési kérelemnek az Adatkezelő öt napon belül eleget tesz. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját törli, nem jogosult igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatása regisztrációhoz kötött.

A regisztráció törlését követően az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatja, ez azonban a regisztráció későbbi helyreállítását nem teszi lehetővé.

Amennyiben az Adatkezelő és a felhasználó között jogviszony jön létre, az ehhez kapcsolódó adatokat az Adatkezelő a regisztráció törlése ellenére tárolja, a fentiekben meghatározottak szerint.


13. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.


14. ADATOK KEZELÉSE TECHNIKAI CÉLBÓL

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.


15. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

Az Adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az Adatkezelő annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.


16. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A felhasználó a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

-    Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki a panaszt kivizsgálja;

-    Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

-    Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);

-    Bírósági úton érvényesítheti igényét.